Xin chào mình là Hùng, một thợ đụng, đụng gì làm nấy. Hết rồi, thết thôi :>